تعداد مدارک : 3644
مدارک شناخته شده : 3638
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
5
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
1400
%78.9
C
علوم کمکی تاریخ
2
%0.1
D
تاریخ
152
%8.6
G
جغرافیا
1
%0.1
H
علوم اجتماعی
19
%1.1
J
علوم سیاسی
6
%0.3
K
حقوق
6
%0.3
L
آموزش و پروش
13
%0.7
N
هنرهای تجسمی
1
%0.1
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
123
%6.9
Q
علوم
11
%0.6
R
علوم پزشکی
16
%0.9
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
3
%0.2
T
فنآوری
2
%0.1
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
14
%0.8