تعداد مدارک : 1437
مدارک شناخته شده : 1425
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
1207
%84.7
D
تاریخ
124
%8.7
G
جغرافیا
2
%0.1
H
علوم اجتماعی
9
%0.6
J
علوم سیاسی
2
%0.1
K
حقوق
1
%0.1
L
آموزش و پروش
11
%0.8
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
42
%2.9
Q
علوم
3
%0.2
R
علوم پزشکی
3
%0.2
U
علوم نظامی
2
%0.1
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
19
%1.3