تعداد مدارک : 6695
مدارک شناخته شده : 6659
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
21
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
4696
%70.5
C
علوم کمکی تاریخ
9
%0.1
D
تاریخ
812
%12.2
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
5
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
1
%0.0
G
جغرافیا
22
%0.3
H
علوم اجتماعی
173
%2.6
J
علوم سیاسی
46
%0.7
K
حقوق
41
%0.6
L
آموزش و پروش
76
%1.1
M
موسیقی
1
%0.0
N
هنرهای تجسمی
16
%0.2
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
587
%8.8
Q
علوم
31
%0.5
R
علوم پزشکی
62
%0.9
T
فنآوری
15
%0.2
U
علوم نظامی
9
%0.1
W
حرفه پزشکی
1
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
35
%0.5