تعداد مدارک : 1043
مدارک شناخته شده : 1039
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
1
%0.1
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
856
%82.4
C
علوم کمکی تاریخ
3
%0.3
D
تاریخ
110
%10.6
G
جغرافیا
3
%0.3
H
علوم اجتماعی
5
%0.5
K
حقوق
1
%0.1
N
هنرهای تجسمی
3
%0.3
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
47
%4.5
R
علوم پزشکی
1
%0.1
T
فنآوری
1
%0.1
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
8
%0.8