تعداد مدارک : 13646
مدارک شناخته شده : 10381
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، دانش و کلیات
0
%0.0
100
فلسفه و روانشناسی
13
%8.8
200
دین
18
%12.2
300
علوم اجتماعی
58
%39.2
400
زبان
3
%2.0
500
علوم طبیعی و ریاضیات
33
%22.3
600
فناوری (علوم کاربردی)
2
%1.4
700
هنرها
9
%6.1
800
ادبیات (آثار ادبی)
10
%6.8
900
تاریخ، جغرافیا و علوم وابسته
2
%1.4