تعداد مدارک : 4901
مدارک شناخته شده : 4837
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
160
%3.3
100
فلسفه و روانشناسی
286
%5.9
200
دین
920
%19.0
300
علوم اجتماعی
436
%9.0
400
زبان
92
%1.9
500
علوم طبیعی و ریاضیات
153
%3.2
600
فناوری
328
%6.8
700
هنرها
336
%6.9
800
ادبیات (آثار ادبی)
1540
%31.8
900
جغرافیا و تاریخ
586
%12.1