تعداد مدارک : 8599
مدارک شناخته شده : 8378
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
416
%5.0
100
فلسفه و روانشناسی
464
%5.5
200
دین
2255
%26.9
300
علوم اجتماعی
967
%11.5
400
زبان
94
%1.1
500
علوم طبیعی و ریاضیات
471
%5.6
600
فناوری
748
%8.9
700
هنرها
288
%3.4
800
ادبیات (آثار ادبی)
1874
%22.4
900
جغرافیا و تاریخ
801
%9.6