تعداد مدارک : 3210
مدارک شناخته شده : 3037
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
48
%1.6
100
فلسفه و روانشناسی
184
%6.1
200
دین
329
%10.8
300
علوم اجتماعی
250
%8.2
400
زبان
15
%0.5
500
علوم طبیعی و ریاضیات
58
%1.9
600
فناوری
299
%9.8
700
هنرها
107
%3.5
800
ادبیات (آثار ادبی)
1369
%45.1
900
جغرافیا و تاریخ
378
%12.4