تعداد مدارک : 18484
مدارک شناخته شده : 17486
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
765
%4.4
100
فلسفه و روانشناسی
1193
%6.8
200
دین
2731
%15.6
300
علوم اجتماعی
1825
%10.4
400
زبان
164
%0.9
500
علوم طبیعی و ریاضیات
890
%5.1
600
فناوری
1775
%10.2
700
هنرها
1017
%5.8
800
ادبیات (آثار ادبی)
5538
%31.7
900
جغرافیا و تاریخ
1588
%9.1