تعداد مدارک : 9676
مدارک شناخته شده : 7509
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
32
%0.4
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
689
%9.2
C
علوم کمکی تاریخ
33
%0.4
D
تاریخ
219
%2.9
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
1
%0.0
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
3
%0.0
G
جغرافیا
51
%0.7
H
علوم اجتماعی
648
%8.6
J
علوم سیاسی
66
%0.9
K
حقوق
51
%0.7
L
آموزش و پروش
149
%2.0
M
موسیقی
6
%0.1
N
هنرهای تجسمی
14
%0.2
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
824
%11.0
Q
علوم
1799
%24.0
R
علوم پزشکی
60
%0.8
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
2
%0.0
T
فنآوری
2803
%37.3
U
علوم نظامی
5
%0.1
V
علوم دریایی
1
%0.0
W
حرفه پزشکی
1
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
52
%0.7