تعداد مدارک : 10478
مدارک شناخته شده : 9312
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
27
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
6554
%70.4
C
علوم کمکی تاریخ
27
%0.3
D
تاریخ
863
%9.3
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
5
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
1
%0.0
G
جغرافیا
33
%0.4
H
علوم اجتماعی
270
%2.9
J
علوم سیاسی
54
%0.6
K
حقوق
35
%0.4
L
آموزش و پروش
129
%1.4
M
موسیقی
6
%0.1
N
هنرهای تجسمی
22
%0.2
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
954
%10.2
Q
علوم
76
%0.8
R
علوم پزشکی
114
%1.2
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
3
%0.0
T
فنآوری
23
%0.2
U
علوم نظامی
15
%0.2
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
101
%1.1