تعداد مدارک : 7465
مدارک شناخته شده : 7465
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
17
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
6455
%86.5
C
علوم کمکی تاریخ
61
%0.8
D
تاریخ
300
%4.0
G
جغرافیا
10
%0.1
H
علوم اجتماعی
16
%0.2
J
علوم سیاسی
9
%0.1
K
حقوق
1
%0.0
L
آموزش و پروش
18
%0.2
N
هنرهای تجسمی
1
%0.0
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
389
%5.2
Q
علوم
16
%0.2
R
علوم پزشکی
18
%0.2
U
علوم نظامی
2
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
152
%2.0