تعداد مدارک : 14810
مدارک شناخته شده : 13519
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
945
%7.0
100
فلسفه و روانشناسی
882
%6.5
200
دین
1921
%14.2
300
علوم اجتماعی
1426
%10.5
400
زبان
338
%2.5
500
علوم طبیعی و ریاضیات
854
%6.3
600
فناوری
1679
%12.4
700
هنرها
860
%6.4
800
ادبیات (آثار ادبی)
3378
%25.0
900
جغرافیا و تاریخ
1236
%9.1