تعداد مدارک : 19308
مدارک شناخته شده : 17152
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
48
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
3128
%18.7
C
علوم کمکی تاریخ
119
%0.7
D
تاریخ (عمومی)
1488
%8.9
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
26
%0.2
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
15
%0.1
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
199
%1.2
H
علوم اجتماعی (عمومی)
992
%5.9
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
143
%0.9
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
140
%0.8
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
557
%3.3
M
موسیقی
56
%0.3
N
هنرهای تجسمی
287
%1.7
P
زبان شناسی، علم زبان
6137
%36.6
Q
علوم
1546
%9.2
R
علوم پزشکی (کلیات)
479
%2.9
S
کشاورزی (کلیات)
70
%0.4
T
فنآوری (کلیات)
1121
%6.7
U
علوم نظامی (کلیات)
19
%0.1
V
علوم دریایی (کلیات)
2
%0.0
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
179
%1.1