تعداد مدارک : 70218
مدارک شناخته شده : 65049
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
153
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
16026
%24.6
C
علوم کمکی تاریخ
280
%0.4
D
تاریخ (عمومی)
3675
%5.6
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
83
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
41
%0.1
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
1184
%1.8
H
علوم اجتماعی (عمومی)
3752
%5.8
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
741
%1.1
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
1152
%1.8
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
2327
%3.6
M
موسیقی
97
%0.1
N
هنرهای تجسمی
402
%0.6
P
زبان شناسی، علم زبان
14624
%22.5
Q
علوم
11061
%17.0
R
علوم پزشکی (کلیات)
1755
%2.7
S
کشاورزی (کلیات)
664
%1.0
T
فنآوری (کلیات)
5921
%9.1
U
علوم نظامی (کلیات)
63
%0.1
V
علوم دریایی (کلیات)
7
%0.0
W
حرفه پزشکی (متخصص سلامت)
2
%0.0
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
1039
%1.6