تعداد مدارک : 21140
مدارک شناخته شده : 20935
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
22
%0.1
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
383
%1.8
C
علوم کمکی تاریخ
63
%0.3
D
تاریخ
284
%1.4
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
28
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
2
%0.0
G
جغرافیا
228
%1.1
H
علوم اجتماعی
1946
%9.3
J
علوم سیاسی
64
%0.3
K
حقوق
156
%0.7
L
آموزش و پروش
187
%0.9
M
موسیقی
15
%0.1
N
هنرهای تجسمی
177
%0.8
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
519
%2.5
Q
علوم
4360
%20.8
R
علوم پزشکی
1004
%4.8
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
168
%0.8
T
فنآوری
11138
%53.2
U
علوم نظامی
33
%0.2
V
علوم دریایی
38
%0.2
W
حرفه پزشکی
2
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
118
%0.6