تعداد مدارک : 8761
مدارک شناخته شده : 7990
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
410
%5.1
100
فلسفه و روانشناسی
589
%7.4
200
دین
1116
%14.0
300
علوم اجتماعی
830
%10.4
400
زبان
74
%0.9
500
علوم طبیعی و ریاضیات
401
%5.0
600
فناوری
892
%11.2
700
هنرها
426
%5.3
800
ادبیات (آثار ادبی)
2382
%29.8
900
جغرافیا و تاریخ
870
%10.9