تعداد مدارک : 35777
مدارک شناخته شده : 34864
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
1867
%5.4
100
فلسفه و روانشناسی
2305
%6.6
200
دین
4891
%14.0
300
علوم اجتماعی
4209
%12.1
400
زبان
557
%1.6
500
علوم طبیعی و ریاضیات
1848
%5.3
600
فناوری
5105
%14.6
700
هنرها
1827
%5.2
800
ادبیات (آثار ادبی)
8769
%25.2
900
جغرافیا و تاریخ
3486
%10.0