تعداد مدارک : 7551
مدارک شناخته شده : 7064
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
394
%5.6
100
فلسفه و روانشناسی
518
%7.3
200
دین
1207
%17.1
300
علوم اجتماعی
810
%11.5
400
زبان
95
%1.3
500
علوم طبیعی و ریاضیات
360
%5.1
600
فناوری
947
%13.4
700
هنرها
372
%5.3
800
ادبیات (آثار ادبی)
1756
%24.9
900
جغرافیا و تاریخ
605
%8.6