تعداد مدارک : 32213
مدارک شناخته شده : 30203
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
271
%0.9
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
15427
%51.1
C
علوم کمکی تاریخ
178
%0.6
D
تاریخ
5606
%18.6
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
74
%0.2
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
41
%0.1
G
جغرافیا
229
%0.8
H
علوم اجتماعی
1363
%4.5
J
علوم سیاسی
620
%2.1
K
حقوق
464
%1.5
L
آموزش و پروش
300
%1.0
M
موسیقی
62
%0.2
N
هنرهای تجسمی
180
%0.6
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
4060
%13.4
Q
علوم
298
%1.0
R
علوم پزشکی
242
%0.8
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
11
%0.0
T
فنآوری
140
%0.5
U
علوم نظامی
108
%0.4
V
علوم دریایی
3
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
526
%1.7