تعداد مدارک : 37426
مدارک شناخته شده : 37404
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
331
%0.9
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
19180
%51.3
C
علوم کمکی تاریخ
230
%0.6
D
تاریخ
6770
%18.1
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
95
%0.3
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
51
%0.1
G
جغرافیا
267
%0.7
H
علوم اجتماعی
1706
%4.6
J
علوم سیاسی
779
%2.1
K
حقوق
577
%1.5
L
آموزش و پروش
395
%1.1
M
موسیقی
74
%0.2
N
هنرهای تجسمی
230
%0.6
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
5052
%13.5
Q
علوم
391
%1.0
R
علوم پزشکی
299
%0.8
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
14
%0.0
T
فنآوری
191
%0.5
U
علوم نظامی
133
%0.4
V
علوم دریایی
3
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
636
%1.7