تعداد مدارک : 34670
مدارک شناخته شده : 31377
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
269
%0.9
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
15183
%50.9
C
علوم کمکی تاریخ
171
%0.6
D
تاریخ
5549
%18.6
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
77
%0.3
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
42
%0.1
G
جغرافیا
215
%0.7
H
علوم اجتماعی
1362
%4.6
J
علوم سیاسی
620
%2.1
K
حقوق
481
%1.6
L
آموزش و پروش
302
%1.0
M
موسیقی
60
%0.2
N
هنرهای تجسمی
182
%0.6
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
4005
%13.4
Q
علوم
299
%1.0
R
علوم پزشکی
244
%0.8
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
12
%0.0
T
فنآوری
139
%0.5
U
علوم نظامی
113
%0.4
V
علوم دریایی
3
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
518
%1.7