تعداد مدارک : 33714
مدارک شناخته شده : 31703
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
287
%0.9
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
16083
%50.7
C
علوم کمکی تاریخ
184
%0.6
D
تاریخ
5826
%18.4
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
79
%0.2
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
43
%0.1
G
جغرافیا
242
%0.8
H
علوم اجتماعی
1479
%4.7
J
علوم سیاسی
681
%2.1
K
حقوق
510
%1.6
L
آموزش و پروش
357
%1.1
M
موسیقی
65
%0.2
N
هنرهای تجسمی
182
%0.6
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
4278
%13.5
Q
علوم
323
%1.0
R
علوم پزشکی
258
%0.8
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
11
%0.0
T
فنآوری
142
%0.4
U
علوم نظامی
115
%0.4
V
علوم دریایی
3
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
555
%1.8