تعداد مدارک : 32193
مدارک شناخته شده : 30182
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
276
%0.9
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
15448
%51.2
C
علوم کمکی تاریخ
187
%0.6
D
تاریخ
5612
%18.6
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
73
%0.2
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
41
%0.1
G
جغرافیا
223
%0.7
H
علوم اجتماعی
1336
%4.4
J
علوم سیاسی
616
%2.0
K
حقوق
463
%1.5
L
آموزش و پروش
296
%1.0
M
موسیقی
59
%0.2
N
هنرهای تجسمی
179
%0.6
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
4045
%13.4
Q
علوم
296
%1.0
R
علوم پزشکی
247
%0.8
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
12
%0.0
T
فنآوری
130
%0.4
U
علوم نظامی
103
%0.3
V
علوم دریایی
3
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
537
%1.8