تعداد مدارک : 257600
مدارک شناخته شده : 257397
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
765
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
38198
%14.8
C
علوم کمکی تاریخ
966
%0.4
D
تاریخ (عمومی)
16020
%6.2
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
665
%0.3
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
339
%0.1
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
6510
%2.5
H
علوم اجتماعی (عمومی)
23240
%9.0
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
2908
%1.1
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
3648
%1.4
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
6661
%2.6
M
موسیقی
375
%0.1
N
هنرهای تجسمی
4622
%1.8
P
زبان شناسی، علم زبان
46525
%18.1
Q
علوم
43312
%16.8
R
علوم پزشکی (کلیات)
16176
%6.3
S
کشاورزی (کلیات)
11209
%4.4
T
فنآوری (کلیات)
29637
%11.5
U
علوم نظامی (کلیات)
364
%0.1
V
علوم دریایی (کلیات)
95
%0.0
W
حرفه پزشکی (متخصص سلامت)
3
%0.0
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
5159
%2.0