تعداد مدارک : 5034
مدارک شناخته شده : 4751
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
کلیات، آثار عمومی
14
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
3174
%66.7
C
علوم کمکی تاریخ
16
%0.3
D
تاریخ (عمومی)
527
%11.1
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
6
%0.1
G
جغرافیا (کلیات). اطلس. نقشه
15
%0.3
H
علوم اجتماعی (کلیات)
132
%2.8
J
علوم سیاسی
27
%0.6
K
حقوق
48
%1.0
L
آموزش و پرورش
62
%1.3
N
هنرهای زیبا
11
%0.2
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
530
%11.1
Q
علوم
54
%1.1
R
علوم پزشکی
73
%1.5
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
2
%0.0
T
فنآوری
20
%0.4
U
علوم نظامی
6
%0.1
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
42
%0.9