تعداد مدارک : 32575
مدارک شناخته شده : 32565
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
72
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
8841
%27.1
C
علوم کمکی تاریخ
113
%0.3
D
تاریخ
1624
%5.0
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
18
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
26
%0.1
G
جغرافیا
648
%2.0
H
علوم اجتماعی
2591
%8.0
J
علوم سیاسی
489
%1.5
K
حقوق
2225
%6.8
L
آموزش و پروش
1602
%4.9
M
موسیقی
29
%0.1
N
هنرهای تجسمی
476
%1.5
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
5288
%16.2
Q
علوم
3950
%12.1
R
علوم پزشکی
624
%1.9
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
51
%0.2
T
فنآوری
2924
%9.0
U
علوم نظامی
36
%0.1
V
علوم دریایی
9
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
929
%2.9