تعداد مدارک : 16234
مدارک شناخته شده : 15746
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
27
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
13988
%88.8
C
علوم کمکی تاریخ
113
%0.7
D
تاریخ
707
%4.5
G
جغرافیا
26
%0.2
H
علوم اجتماعی
26
%0.2
J
علوم سیاسی
5
%0.0
K
حقوق
2
%0.0
L
آموزش و پروش
10
%0.1
M
موسیقی
1
%0.0
N
هنرهای تجسمی
8
%0.1
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
569
%3.6
Q
علوم
23
%0.1
R
علوم پزشکی
17
%0.1
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
7
%0.0
U
علوم نظامی
6
%0.0
V
علوم دریایی
1
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
210
%1.3