تعداد مدارک : 18635
مدارک شناخته شده : 18204
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
31
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
16182
%88.9
C
علوم کمکی تاریخ
127
%0.7
D
تاریخ
807
%4.4
G
جغرافیا
26
%0.1
H
علوم اجتماعی
31
%0.2
J
علوم سیاسی
6
%0.0
K
حقوق
2
%0.0
L
آموزش و پروش
15
%0.1
M
موسیقی
1
%0.0
N
هنرهای تجسمی
8
%0.0
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
645
%3.5
Q
علوم
26
%0.1
R
علوم پزشکی
26
%0.1
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
8
%0.0
U
علوم نظامی
7
%0.0
V
علوم دریایی
1
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
255
%1.4