تعداد مدارک : 2428
مدارک شناخته شده : 1776
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
2
%0.1
100
فلسفه و روانشناسی
17
%1.0
200
دین
1619
%94.9
300
علوم اجتماعی
18
%1.1
400
زبان
2
%0.1
500
علوم طبیعی و ریاضیات
1
%0.1
600
فناوری
1
%0.1
700
هنرها
6
%0.4
800
ادبیات (آثار ادبی)
15
%0.9
900
جغرافیا و تاریخ
25
%1.5