تعداد مدارک : 19234
مدارک شناخته شده : 19182
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
87
%0.5
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
664
%3.5
C
علوم کمکی تاریخ
71
%0.4
D
تاریخ (عمومی)
915
%4.8
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
88
%0.5
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
42
%0.2
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
200
%1.0
H
علوم اجتماعی (عمومی)
12795
%66.7
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
640
%3.3
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
599
%3.1
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
257
%1.3
M
موسیقی
5
%0.0
N
هنرهای تجسمی
40
%0.2
P
زبان شناسی، علم زبان
563
%2.9
Q
علوم
1134
%5.9
R
علوم پزشکی (کلیات)
85
%0.4
S
کشاورزی (کلیات)
127
%0.7
T
فنآوری (کلیات)
470
%2.5
U
علوم نظامی (کلیات)
29
%0.2
V
علوم دریایی (کلیات)
3
%0.0
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
368
%1.9