تعداد مدارک : 3917
مدارک شناخته شده : 3895
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
18
%0.5
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
1266
%32.5
C
علوم کمکی تاریخ
80
%2.1
D
تاریخ (عمومی)
781
%20.1
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
2
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
3
%0.1
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
28
%0.7
H
علوم اجتماعی (عمومی)
47
%1.2
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
36
%0.9
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
10
%0.3
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
14
%0.4
M
موسیقی
3
%0.1
N
هنرهای تجسمی
22
%0.6
P
زبان شناسی، علم زبان
1394
%35.8
Q
علوم
52
%1.3
R
علوم پزشکی (کلیات)
36
%0.9
S
کشاورزی (کلیات)
6
%0.2
T
فنآوری (کلیات)
11
%0.3
U
علوم نظامی (کلیات)
3
%0.1
V
علوم دریایی (کلیات)
2
%0.1
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
81
%2.1