تعداد مدارک : 7295
مدارک شناخته شده : 7126
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
26
%0.4
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
412
%5.8
C
علوم کمکی تاریخ
23
%0.3
D
تاریخ (عمومی)
90
%1.3
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
6
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
2
%0.0
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
114
%1.6
H
علوم اجتماعی (عمومی)
4520
%63.4
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
121
%1.7
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
124
%1.7
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
398
%5.6
M
موسیقی
5
%0.1
N
هنرهای تجسمی
11
%0.2
P
زبان شناسی، علم زبان
347
%4.9
Q
علوم
258
%3.6
R
علوم پزشکی (کلیات)
60
%0.8
S
کشاورزی (کلیات)
14
%0.2
T
فنآوری (کلیات)
418
%5.9
U
علوم نظامی (کلیات)
9
%0.1
V
علوم دریایی (کلیات)
1
%0.0
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
167
%2.3