تعداد مدارک : 22499
مدارک شناخته شده : 20199
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، دانش و کلیات
718
%3.6
100
فلسفه و روانشناسی
1227
%6.1
200
دین
6449
%31.9
300
علوم اجتماعی
3084
%15.3
400
زبان
468
%2.3
500
علوم طبیعی و ریاضیات
858
%4.2
600
فناوری (علوم کاربردی)
3474
%17.2
700
هنرها
706
%3.5
800
ادبیات (آثار ادبی)
1324
%6.6
900
تاریخ، جغرافیا و علوم وابسته
1891
%9.4