تعداد مدارک : 21599
مدارک شناخته شده : 21598
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
54
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
16199
%75.0
C
علوم کمکی تاریخ
141
%0.7
D
تاریخ
908
%4.2
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
1
%0.0
G
جغرافیا
54
%0.3
H
علوم اجتماعی
383
%1.8
J
علوم سیاسی
242
%1.1
K
حقوق
1639
%7.6
L
آموزش و پروش
63
%0.3
M
موسیقی
7
%0.0
N
هنرهای تجسمی
24
%0.1
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
1368
%6.3
Q
علوم
129
%0.6
R
علوم پزشکی
88
%0.4
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
1
%0.0
T
فنآوری
4
%0.0
U
علوم نظامی
8
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
285
%1.3