تعداد مدارک : 19862
مدارک شناخته شده : 19613
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
81
%0.4
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
12317
%62.8
C
علوم کمکی تاریخ
68
%0.3
D
تاریخ
2209
%11.3
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
27
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
11
%0.1
G
جغرافیا
119
%0.6
H
علوم اجتماعی
703
%3.6
J
علوم سیاسی
160
%0.8
K
حقوق
212
%1.1
L
آموزش و پروش
215
%1.1
M
موسیقی
9
%0.0
N
هنرهای تجسمی
93
%0.5
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
2357
%12.0
Q
علوم
228
%1.2
R
علوم پزشکی
371
%1.9
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
24
%0.1
T
فنآوری
152
%0.8
U
علوم نظامی
35
%0.2
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
222
%1.1