تعداد مدارک : 19556
مدارک شناخته شده : 19306
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
75
%0.4
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
11407
%63.2
C
علوم کمکی تاریخ
62
%0.3
D
تاریخ (عمومی)
2035
%11.3
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
24
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
10
%0.1
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
105
%0.6
H
علوم اجتماعی (عمومی)
624
%3.5
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
151
%0.8
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
189
%1.0
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
171
%0.9
M
موسیقی
9
%0.0
N
هنرهای تجسمی
89
%0.5
P
زبان شناسی، علم زبان
2167
%12.0
Q
علوم
202
%1.1
R
علوم پزشکی (کلیات)
322
%1.8
S
کشاورزی (کلیات)
23
%0.1
T
فنآوری (کلیات)
143
%0.8
U
علوم نظامی (کلیات)
29
%0.2
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
198
%1.1