تعداد مدارک : 16996
مدارک شناخته شده : 16991
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
37
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
7815
%51.6
C
علوم کمکی تاریخ
46
%0.3
D
تاریخ (عمومی)
630
%4.2
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
3
%0.0
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
7
%0.0
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
139
%0.9
H
علوم اجتماعی (عمومی)
2289
%15.1
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
221
%1.5
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
105
%0.7
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
1377
%9.1
M
موسیقی
21
%0.1
N
هنرهای تجسمی
46
%0.3
P
زبان شناسی، علم زبان
905
%6.0
Q
علوم
212
%1.4
R
علوم پزشکی (کلیات)
1123
%7.4
S
کشاورزی (کلیات)
1
%0.0
T
فنآوری (کلیات)
43
%0.3
U
علوم نظامی (کلیات)
26
%0.2
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
96
%0.6