تعداد مدارک : 4769
مدارک شناخته شده : 4706
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
16
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
3234
%68.7
C
علوم کمکی تاریخ
9
%0.2
D
تاریخ
515
%10.9
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
1
%0.0
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
1
%0.0
G
جغرافیا
17
%0.4
H
علوم اجتماعی
108
%2.3
J
علوم سیاسی
31
%0.7
K
حقوق
14
%0.3
L
آموزش و پروش
49
%1.0
N
هنرهای تجسمی
7
%0.1
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
569
%12.1
Q
علوم
38
%0.8
R
علوم پزشکی
38
%0.8
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
1
%0.0
T
فنآوری
11
%0.2
U
علوم نظامی
9
%0.2
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
38
%0.8