تعداد مدارک : 2526
مدارک شناخته شده : 1935
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
36
%1.9
100
فلسفه و روانشناسی
92
%4.7
200
دین
1331
%68.4
300
علوم اجتماعی
96
%4.9
400
زبان
52
%2.7
500
علوم طبیعی و ریاضیات
12
%0.6
600
فناوری
33
%1.7
700
هنرها
8
%0.4
800
ادبیات (آثار ادبی)
63
%3.2
900
جغرافیا و تاریخ
222
%11.4