تعداد مدارک : 2483
مدارک شناخته شده : 1328
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
19
%1.4
100
فلسفه و روانشناسی
50
%3.8
200
دین
941
%70.6
300
علوم اجتماعی
54
%4.1
400
زبان
34
%2.6
500
علوم طبیعی و ریاضیات
1
%0.1
600
فناوری
26
%2.0
700
هنرها
5
%0.4
800
ادبیات (آثار ادبی)
52
%3.9
900
جغرافیا و تاریخ
150
%11.3