تعداد مدارک : 5689
مدارک شناخته شده : 5685
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
کلیات، آثار عمومی
4
%0.1
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
2177
%75.9
C
علوم کمکی تاریخ
1
%0.0
D
تاریخ (عمومی)
237
%8.3
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
1
%0.0
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
1
%0.0
G
جغرافیا
7
%0.2
H
علوم اجتماعی
73
%2.5
J
علوم سیاسی
7
%0.2
K
حقوق
27
%0.9
L
آموزش و پرورش
39
%1.4
N
هنرهای زیبا
2
%0.1
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
238
%8.3
Q
علوم
6
%0.2
R
علوم پزشکی
32
%1.1
T
فنآوری
5
%0.2
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
13
%0.5