تعداد مدارک : 5602
مدارک شناخته شده : 4943
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
کلیات، آثار عمومی
4
%0.1
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
4213
%70.3
C
علوم کمکی تاریخ
25
%0.4
D
تاریخ (عمومی)
1087
%18.1
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
2
%0.0
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
17
%0.3
G
جغرافیا
14
%0.2
H
علوم اجتماعی
154
%2.6
J
علوم سیاسی
47
%0.8
K
حقوق
19
%0.3
L
آموزش و پرورش
14
%0.2
M
موسیقی
5
%0.1
N
هنرهای زیبا
48
%0.8
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
190
%3.2
Q
علوم
38
%0.6
R
علوم پزشکی
12
%0.2
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
1
%0.0
T
فنآوری
5
%0.1
U
علوم نظامی
1
%0.0
V
علوم دریایی (عمومی)
1
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
96
%1.6