تعداد مدارک : 33460
مدارک شناخته شده : 33043
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
69
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
1094
%3.9
C
علوم کمکی تاریخ
88
%0.3
D
تاریخ (عمومی)
813
%2.9
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
27
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
24
%0.1
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
208
%0.7
H
علوم اجتماعی (عمومی)
270
%1.0
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
42
%0.1
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
16
%0.1
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
143
%0.5
M
موسیقی
293
%1.0
N
هنرهای تجسمی
1184
%4.2
P
زبان شناسی، علم زبان
22917
%81.6
Q
علوم
80
%0.3
R
علوم پزشکی (کلیات)
15
%0.1
S
کشاورزی (کلیات)
2
%0.0
T
فنآوری (کلیات)
322
%1.1
U
علوم نظامی (کلیات)
6
%0.0
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
464
%1.7