تعداد مدارک : 34504
مدارک شناخته شده : 34086
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
73
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
1315
%3.9
C
علوم کمکی تاریخ
111
%0.3
D
تاریخ
935
%2.7
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
30
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
27
%0.1
G
جغرافیا
236
%0.7
H
علوم اجتماعی
343
%1.0
J
علوم سیاسی
47
%0.1
K
حقوق
20
%0.1
L
آموزش و پروش
177
%0.5
M
موسیقی
341
%1.0
N
هنرهای تجسمی
1480
%4.3
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
27810
%81.6
Q
علوم
105
%0.3
R
علوم پزشکی
21
%0.1
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
3
%0.0
T
فنآوری
424
%1.2
U
علوم نظامی
10
%0.0
V
علوم دریایی
1
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
577
%1.7