تعداد مدارک : 986
مدارک شناخته شده : 700
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
95
%13.6
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
51
%7.3
C
علوم کمکی تاریخ
30
%4.3
D
تاریخ (عمومی)
52
%7.4
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
17
%2.4
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
178
%25.4
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
13
%1.9
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
13
%1.9
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
20
%2.9
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
5
%0.7
M
موسیقی
21
%3.0
N
هنرهای تجسمی
16
%2.3
P
زبان شناسی، علم زبان
144
%20.6
Q
علوم
10
%1.4
R
علوم پزشکی (کلیات)
11
%1.6
S
کشاورزی (کلیات)
10
%1.4
T
فنآوری (کلیات)
8
%1.1
V
علوم دریایی (کلیات)
2
%0.3
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
4
%0.6