تعداد ۱۸۴۲۸۹ پاسخ یافت شد.

2. A bibliography of Pre-Islamic Persia

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران (قم)

موضوع : لاتین

3. A bibliography of Pre-Islamic Persia

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران (قم)

موضوع : لاتین

4. A BIOGRAPHY OF IMAM KHOMEINI

کتابخانه: كتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران (قم)

موضوع : لاتین

11. A CENTURY OF CHANGE 1900 - 2000

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران (قم)

موضوع : لاتین

12. a century of creepy stories

کتابخانه: كتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران (قم)

موضوع : لاتین

13. A CENTURY OF MIRACLES

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران (قم)

موضوع : لاتین

14. A CHRONOLOGY OF ISLAMIC HISTORY

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران (قم)

موضوع : لاتین

17. A COMMENTARY ON THE HOLY BIBLE

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران (قم)

موضوع : لاتین

19. A Compendious Syriac Dictionary

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران (قم)

موضوع : فرهنگها