تعداد مدارک : 14991
مدارک شناخته شده : 14991
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
45
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
11964
%79.8
C
علوم کمکی تاریخ
70
%0.5
D
تاریخ
560
%3.7
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
10
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
7
%0.0
G
جغرافیا
53
%0.4
H
علوم اجتماعی
365
%2.4
J
علوم سیاسی
410
%2.7
K
حقوق
56
%0.4
L
آموزش و پروش
76
%0.5
M
موسیقی
12
%0.1
N
هنرهای تجسمی
74
%0.5
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
752
%5.0
Q
علوم
295
%2.0
R
علوم پزشکی
68
%0.5
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
2
%0.0
T
فنآوری
21
%0.1
U
علوم نظامی
4
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
147
%1.0