تعداد مدارک : 18954
مدارک شناخته شده : 10903
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
25
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
539
%4.9
C
علوم کمکی تاریخ
31
%0.3
D
تاریخ (عمومی)
309
%2.8
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
93
%0.9
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
19
%0.2
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
89
%0.8
H
علوم اجتماعی (عمومی)
219
%2.0
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
41
%0.4
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
10
%0.1
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
255
%2.3
M
موسیقی
13
%0.1
N
هنرهای تجسمی
62
%0.6
P
زبان شناسی، علم زبان
8972
%82.3
Q
علوم
69
%0.6
R
علوم پزشکی (کلیات)
27
%0.2
S
کشاورزی (کلیات)
15
%0.1
T
فنآوری (کلیات)
67
%0.6
U
علوم نظامی (کلیات)
3
%0.0
V
علوم دریایی (کلیات)
2
%0.0
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
43
%0.4