تعداد مدارک : 33869
مدارک شناخته شده : 0
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
A
آثار کلی
162
%0.8
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
5282
%25.1
C
علوم کمکی تاریخ
196
%0.9
D
تاریخ (عمومی)
1847
%8.8
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
30
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
27
%0.1
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
362
%1.7
H
علوم اجتماعی (عمومی)
1421
%6.8
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
157
%0.7
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
178
%0.8
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
1582
%7.5
M
موسیقی
87
%0.4
N
هنرهای تجسمی
302
%1.4
P
زبان شناسی، علم زبان
6016
%28.6
Q
علوم
1205
%5.7
R
علوم پزشکی (کلیات)
932
%4.4
S
کشاورزی (کلیات)
115
%0.5
T
فنآوری (کلیات)
947
%4.5
U
علوم نظامی (کلیات)
32
%0.2
V
علوم دریایی (کلیات)
5
%0.0
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
137
%0.7