تعداد مدارک : 22407
مدارک شناخته شده : 20865
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
629
%3.0
100
فلسفه و روانشناسی
1169
%5.6
200
دین
4208
%20.1
300
علوم اجتماعی
2875
%13.7
400
زبان
303
%1.4
500
علوم طبیعی و ریاضیات
1035
%4.9
600
فناوری
1947
%9.3
700
هنرها
956
%4.6
800
ادبیات (آثار ادبی)
4699
%22.5
900
جغرافیا و تاریخ
3109
%14.9