تعداد مدارک : 53197
مدارک شناخته شده : 50129
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
185
%0.4
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
17247
%34.4
C
علوم کمکی تاریخ
315
%0.6
D
تاریخ
7261
%14.5
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
103
%0.2
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
84
%0.2
G
جغرافیا
718
%1.4
H
علوم اجتماعی
3064
%6.1
J
علوم سیاسی
747
%1.5
K
حقوق
666
%1.3
L
آموزش و پروش
831
%1.7
M
موسیقی
131
%0.3
N
هنرهای تجسمی
603
%1.2
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
10698
%21.3
Q
علوم
2462
%4.9
R
علوم پزشکی
1765
%3.5
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
762
%1.5
T
فنآوری
1509
%3.0
U
علوم نظامی
123
%0.2
V
علوم دریایی
15
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
840
%1.7