تعداد مدارک : 3539
مدارک شناخته شده : 3423
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
29
%0.9
100
فلسفه و روانشناسی
35
%1.0
200
دین
492
%14.6
300
علوم اجتماعی
286
%8.5
400
زبان
24
%0.7
500
علوم طبیعی و ریاضیات
13
%0.4
600
فناوری
31
%0.9
700
هنرها
44
%1.3
800
ادبیات (آثار ادبی)
763
%22.7
900
جغرافیا و تاریخ
1642
%48.9