تعداد مدارک : 12028
مدارک شناخته شده : 11649
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
344
%3.0
100
فلسفه و روانشناسی
585
%5.0
200
دین
2371
%20.4
300
علوم اجتماعی
1174
%10.1
400
زبان
166
%1.4
500
علوم طبیعی و ریاضیات
493
%4.2
600
فناوری
1700
%14.6
700
هنرها
477
%4.1
800
ادبیات (آثار ادبی)
2536
%21.8
900
جغرافیا و تاریخ
1767
%15.2