تعداد مدارک : 17300
مدارک شناخته شده : 16552
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
654
%3.9
100
فلسفه و روانشناسی
957
%5.8
200
دین
2848
%17.2
300
علوم اجتماعی
2287
%13.8
400
زبان
223
%1.3
500
علوم طبیعی و ریاضیات
567
%3.4
600
فناوری
2003
%12.1
700
هنرها
1002
%6.0
800
ادبیات (آثار ادبی)
3475
%21.0
900
جغرافیا و تاریخ
2569
%15.5