تعداد مدارک : 9673
مدارک شناخته شده : 8595
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
259
%3.0
100
فلسفه و روانشناسی
415
%4.8
200
دین
2004
%23.1
300
علوم اجتماعی
835
%9.6
400
زبان
114
%1.3
500
علوم طبیعی و ریاضیات
254
%2.9
600
فناوری
542
%6.2
700
هنرها
310
%3.6
800
ادبیات (آثار ادبی)
2706
%31.2
900
جغرافیا و تاریخ
1239
%14.3