تعداد مدارک : 21210
مدارک شناخته شده : 0
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
429
%3.5
100
فلسفه و روانشناسی
757
%6.2
200
دین
2419
%19.7
300
علوم اجتماعی
1196
%9.7
400
زبان
264
%2.1
500
علوم طبیعی و ریاضیات
524
%4.3
600
فناوری
1944
%15.8
700
هنرها
729
%5.9
800
ادبیات (آثار ادبی)
2705
%22.0
900
جغرافیا و تاریخ
1324
%10.8